politika privatnosti

Osnovi podaci o vlasniku web stranice

Naziv: VENI, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, građevinarstvo i usluge

Skraćen naziv: VENI d.o.o.

Sjedište: Ulica Andrije Kačića Miošića 52//1, Metković, 20350

Upisano u registar Trgovački sud u Dubrovniku

Tvrtka i glavni ured pravnog lica koje upravlja računom:

Privredna   banka  Zagreb  d.d., Radnička   cesta   50,   10000 Zagreb,

IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3 

SWIFT: PBZGHR2X

OIB: 01399605376

MBS: 060367793

Članovi društva: Ivica Granić

Osobe ovlaštene za zastupanje: Ivica Granić

Broj telefona: 01/2792-326

Adresa elektroničke pošte: info@veni.biz

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih, koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, VENI d.o.o. za za inženjering, građevinarstvo i usluge, sa sjedištem u Ulica Andrije Kačića Miošića 52//1, Metković, 20350 OIB: 01399605376, u daljnjem tekstu Voditelj obrade, izradio je Zaštitu osobnih podataka korisnika usluga. Politika o zaštiti osobnih podataka je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika usluga se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju i u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti osobnih podataka ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti osobnih podataka temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti osobnih podataka se primjenjuje na sve usluge koje nudi Voditelj obrade, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike usluga s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici usluga mogu se u svakom trenutku obratiti Voditelju obrade sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Zaštita osobnih podataka

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/13, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka Uprava društva VENI d.o.o. dana 24.05.2018. godine donosi:
PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.
U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka tvrtka VENI d.o.o. je obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679. Ovaj pravilnik primjenjuje se na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane.
Članak 2.

VENI d.o.o. je sukladno čl.4. Opće Uredbe voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno sa drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravom EU.
Članak 3.
U skladu s općom uredbom o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: „osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje „sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi „voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice; „primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. „treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade „privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose; „povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani „pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 4.
VENI d.o.o. prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:
a) Temeljne osobne podatke: ime i prezime, podatke za kontakt (e-pošte, broj telefona).
b) Ostale osobne podatke, koje Ispitanik ili treće osobe stavljaju na raspolaganje na raspolaganje prilikom zasnivanja i/ili tijekom trajanja radnog odnosa ili zasnivanja drugih vrsta ugovornih i drugih odnosa, kap što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, stručna sprema, druga znanja i vještine, te registarske oznake vozila. Obrada posebne kategorije osobnih podataka (o rasnoj i etičkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nadzorima li svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju) obavlja se sukladno čl. 9 Uredbe. Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem ili iz drugih izvora.
Članak 5.
VENI d.o.o. osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. VENI d.o.o. obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama. Osobne podatke koje VENI d.o.o. obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Oni podaci koji nisu točni VENI d.o.o. bez odlaganja briše ili ispravlja. VENI d.o.o. osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika i to samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe. VENI d.o.o. osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Članak 6.
VENI d.o.o. osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

– da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka

– da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza VENI d.o.o.

– da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

– da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti VENI d.o.o. ili

– da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa VENI d.o.o. ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Članak 7.
Privola kojom ispitanik VENI d.o.o. daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose mora biti dobrovoljna, dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta. Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisanom u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).
Članak 8.
U postupku obrade osobnih podataka VENI d.o.o. na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima VENI d.o.o., namjeri predaji osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.
Članak 9.
Videonadzorom su obuhvaćene radne prostorije, vanjske površine i unutarnji prostor pogona, radione i skladišta. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Oznaka treba sadržavati informacije:

-da je prostor pod videonadzorom

-podatke o voditelju obrade

-podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti. Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. Voditelj obrade i izvršitelj obrade dužni su uspostaviti sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora. Snimke dobivene putem videonadzora mogu se čuvati najviše šest mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. Obrada osobnih podataka zaposlenika putem sustava videonadzora može se provoditi samo ako su uz uvjete utvrđene Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ispunjeni i uvjeti utvrđeni propisima kojima se regulira zaštita na radu i ako su zaposlenici bili na primjeren način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora. Videonadzor radnih prostorija ne smije obuhvaćati prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.

III. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Članak 10.
VENI d.o.o. imenuje službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka imenovan je iz redova zaposlenika VENI d.o.o.-a. Kontakt podatke službenika za zaštitu podataka VENI d.o.o. objavljuje na svojim web stranicama te o osobi imenovanoj za službenika obavještava nadzorno tijelo. Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba VENI d.o.o.-a i njegovih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti, omoguće prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom. Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

IV. PRAVA ISPITANIKA

Članak 11.
Ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke sadržane u sustavu pohrane VENI d.o.o. koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo ispisa osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose. VENI d.o.o. će bez odgađanja, na zahtjev ispitanika ispraviti netočne podatke koji se na njega odnose odnosno temeljem traženja ispitanika iste dopuniti. VENI d.o.o. će bez odgađanja, temeljem zahtjeva ispitanika, provesti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji. Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.
Članak 12.
U svrhu zaštite osobnih podataka VENI d.o.o., u svim slučajevima kada je to moguće, a posebice prilikom javnog objavljivanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, provodi pseudonimizaciju podataka.

Javite se: Službenik zaštite podataka: Ivica Granić, info@veni.biz

V. SUSTAV POHRANE

Članak 13.
VENI d.o.o. prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:
– osobni podaci zaposlenika VENI d.o.o. (kadrovske evidencije, podaci o radnom vremenu, prijave, odjave i sl.),
– osobnih podataka o članovima Upravnog vijeća VENI d.o.o.,
– osobnih podataka o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa,
– osobnih podataka zahtjevatelja ovjera i potvrda,
– osobnih podataka vanjskih suradnika VENI d.o.o., – osobnih podataka svih fizičkih i pravnih osoba s kojima VENI d.o.o. zaključuje ugovore.
Članak 14.
Za osobne podatke navedene u članku 13. ovog Pravilnika VENI d.o.o. vodi evidenciju aktivnosti obrade. Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:
– ime i kontaktne podatke VENI d.o.o., predstavnika VENI d.o.o. i službenika za zaštitu podataka;
– svrha obrade;
– opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
– kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;
– predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
– opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka.
Članak 15.
Direktor VENI d.o.o. donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl.12. ovog Pravilnika.

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 16.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup podatcima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.
Članak 17.
Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23. rujna 2019., i biti će objavljen na službenim stranicama VENI d.o.o. (veni.biz).
Direktor: Ivica Granić

KOLAČIĆI

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke – najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li VENI.biz kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.